Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

De opdrachten, de bevoegdheden en de werking van citydev.brussels worden geregeld door de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1999) en door de statuten van de instelling (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2000).

De woningbouwopdrachten van citydev.brussels zijn vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 betreffende de uitvoering van de stadsvernieuwingsopdrachten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

www.ejustice.just.fgov.be