Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

I. Instelling en kapitaal.
II. Zetel.
III. Opdrachten.
IV. Algemene vergadering.
V. Beheer.
Raad van bestuur.
Voorzitter - Afgevaardigd bestuurder - Uitvoerend Bureau - Financieel Comité.
Vertegenwoordiging.
Delegaties.
VI. Werkingsmiddelen.
VII. Diverse bepalingen.
VIII. Overgangsbepalingen.

I. Instelling en kapitaal.
   Artikel 1. De gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, afgekort " G.O.M.B. ", is een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid die wordt opgericht voor onbepaalde duur.
   Het ressort van de G.O.M.B. omvat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
   De ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt haar opdrachten en bevoegdheden alsmede haar werkingswijze en de voogdij waaraan ze onderworpen is.
   Art. 2. Het kapitaal van de G.O.M.B. is vastgesteld op minimum 93.879.000 BEF. Het kan verhoogd worden door incorporatie van de reserves.
   Het wordt vertegenwoordigd door 57 aandelen van elk 1.647.000 BEF, waarop als volgt werd ingeschreven:
   a) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering: 38 aandelen;
   b) de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Anderlecht, Brussel, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe: elk 1 aandeel, zijnde gezamenlijk 19 aandelen.
   II. Zetel.
   Art. 3. De Raad van bestuur vestigt de zetel van de G.O.M.B. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
   III. Opdrachten.
   Art. 4. § 1. Inzake economische ontwikkeling is de G.O.M.B. belast met de bevordering van de oprichting van nieuwe ondernemingen en de ontwikkeling van de bestaande ondernemingen in het bijzonder door de vestigingsmogelijkheden van industriële, ambachtelijke of dienstverlenende ondernemingen te vergroten, door bedrijvenzones en bedrijfsgebouwen tot stand te brengen en te beheren en door informatie- en coördinatiediensten uit te bouwen.
   Met het oog op de vervulling van deze opdrachten beschikt de G.O.M.B. over een algemeen recht om voorstellen te formuleren, impulsen te geven en coördinerend op te treden in zaken met betrekking tot de promotie van de economische bedrijvigheid.
   De G.O.M.B. kan ter verwezenlijking van de in het eerste lid opgesomde opdrachten :
   1° onroerende goederen verwerven, verkopen, huren, verhuren, ruilen, in vruchtgebruik geven of in beheer nemen. Zij kan terreinen uitrusten met de nodige infrastructuur, gebouwen optrekken, renoveren of afbreken.
   Bovendien kan zij tevens afstand doen van eender welk zakelijk recht dat op deze onroerende goederen rust of ze met erfdienstbaarheden en lasten bezwaren;
   2° alle investeringen uitvoeren of laten uitvoeren;
   3° acties ondernemen op basis van een gemengde private en openbare financiering;
   4° studies uitvoeren of laten uitvoeren die noodzakelijk zijn voor het verder vervullen van haar opdrachten;
   5° de G.O.M.B. kan ook een specifieke opdracht uitvoeren die verband houdt met de opdrachten beschreven in lid 1 van deze paragraaf, die haar toevertrouwd werd door het Gewest of een gemeente en op kosten van deze laatsten.
   Wanneer de G.O.M.B. op basis van de vorige alinea optreedt, behoort ze technische bijstand te verlenen en handelt ze namens en voor rekening van de opdrachtgevende overheid.
  § 2. Op het vlak van de ruimtelijke ordening en van de stadsvernieuwing kan de G.O.M.B. op verzoek adviezen verstrekken over alle problemen die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening, de aanleg en de uitrusting van het gemeentelijk grondgebied en de renovatie, inzonderheid: het opstellen van alle soorten plannen van aanleg, het uitzoeken van gronden voor de vestiging van industrieën en woningen, de inplanting van gebouwen en diensten van openbaar nut, de algemene reconversieproblemen die een weerslag hebben op de ruimtelijke ordening, het verkeer, het lozen en het behandelen van afvalwater, de toevoer en de verdeling van energie en water, de verkaveling, de herverkaveling, enz..
  § 3. Binnen de perken van haar financiële mogelijkheden richt de G.O.M.B. inzake stadsvernieuwing woningen en gebouwen op met een ambachtelijke, commerciële, gemeenschappelijke of dienstverlenende functie die noodzakelijk is binnen een complex van woningen. Deze onroerende goederen moeten worden gebouwd in gebieden waar een tekort aan woningbouw vastgesteld wordt en die gekenmerkt zijn, hetzij door een sterk verval van het gebouwenpatrimonium, hetzij door de aanwezigheid van onbebouwde gronden die herverkaveld moeten worden of bouwrijp moeten worden gemaakt.
   Met het oog op de vervulling van deze opdracht beschikt de G.O.M.B. over een algemeen recht om voorstellen te formuleren, impulsen te geven en coördinerend op te treden in voorstellen naar de private sector toe alsmede naar diverse overheden.
   Met het oog op de verwezenlijking van de in lid 1 van deze paragraaf vastgestelde opdracht kan de G.O.M.B.:
   1° gebouwen optrekken, al dan niet bebouwde onroerende goederen verwerven, inrichten, renoveren, beheren, verhuren, verkopen, afstand doen van eender welk zakelijk recht dat er op rust of ze met erfdienstbaarheden en lasten bezwaren;
   2° al dan niet bebouwde onroerende goederen uitrusten, huren of inbrengen en iedere concrete handeling stellen om private of overheidsinvesteringen te bespoedigen of uit te breiden;
   3° studies uitwerken die noodzakelijk zijn voor het verder vervullen van haar opdrachten;
   4° de G.O.M.B. kan ook een specifieke opdracht uitvoeren die verband houdt met de opdrachten beschreven in lid 1 van deze paragraaf, die haar toevertrouwd werd door het Gewest of een gemeente en op kosten van deze laatsten.
   Wanneer de G.O.M.B. op basis van de vorige alinea optreedt, behoort ze technische bijstand te verlenen en handelt ze namens en voor rekening van de opdrachtgevende overheid.
  § 4. De G.O.M.B. kan contracten sluiten met derden om de opdrachten te verwezenlijken in verband met de economische ontwikkeling en de stadsvernieuwing bedoeld in de twee voorgaande paragrafen.
   De G.O.M.B. kan handelsvennootschappen oprichten, deelnemen in hun kapitaal of zich aansluiten bij vastgoedoperaties met derden.
   Art. 5. De G.O.M.B. kan er bij besluit van de Regering toe gemachtigd worden, met het oog op de verwezenlijking van de hierboven vermelde opdrachten, ten algemene nutte, zelfs bij stroken, bebouwde of onbebouwde onroerende goederen te onteigenen, met inachtneming van de wetten en ordonnanties terzake en in het bijzonder artikel 7 van voornoemde ordonnantie van 20 mei 1999.
   IV. Algemene vergadering.
   Art. 6. § 1. De algemene vergadering is samengesteld uit:
   Zesennegentig leden die als volgt aangewezen worden:
   a) 1. tweeëntwintig door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   2. zesentwintig door de Conferentie van de Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met minstens één lid per gemeente.
   Deze achtenveertig leden vormen een groep voor de toepassing van artikels 8 en 9 van deze statuten;
   b) 1. vierentwintig door de representatieve werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de nationale Arbeidsraad;
   2. vierentwintig door de representatieve werkgeversorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de nationale Arbeidsraad en waarvan 11 leden aangewezen zijn door de middenstandsorganisaties vertegenwoordigd in de economische en sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
   Deze achtenveertig leden vormen een andere groep voor de toepassing van artikels 8 en 9 van deze statuten.
   Genoemde organisaties nemen geen deel aan de inschrijving op het kapitaal maar vertegenwoordigen binnen de G.O.M.B. de regionale economische en sociale belangen.
  § 2. De leden bedoeld in § 1, a), moeten hun woonplaats hebben in het ressort van de G.O.M.B..
   Kunnen geen lid zijn van de algemene vergadering: de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de staatssecretarissen die hen toegevoegd zijn, de leden van de organen tot uitvoering van het economisch beleid of het beleid inzake ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing van een ander Gewest.
   Een lid van de algemene vergadering verliest deze hoedanigheid zodra:
   1° hij het voorwerp uitmaakt van een overeenkomstig de artikelen 31 tot 34 van het Strafwetboek uitgesproken verbod;
   2° hij zijn burgerlijke en of politieke rechten verliest.
  § 3. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar verplicht bijeen op uitnodiging van de Raad van bestuur van de G.O.M.B..
  § 4. De algemene vergadering komt verplicht bijeen in de loop van het eerste semester van het begrotingsjaar om te beraadslagen en te beslissen over het statutair activiteitenverslag, over de balans en de rekeningen van het afgelopen boekjaar en over de te verlenen decharge aan de leden van de Raad van bestuur voor hun beleid gedurende het voorafgaande boekjaar alsook aan de commissaris-revisor.
   Een buitengewone algemene vergadering kan van rechtswege samengeroepen worden door de Raad van bestuur of op verzoek van twintig leden van de algemene vergadering.
  § 5. Zij gaat over tot de verkiezing of de herverkiezing van de leden van de Raad van bestuur volgens de voorschriften van de huidige statuten; ze bepaalt het bedrag van de bezoldigingen, zitpenningen en vergoedingen van de leden van de algemene vergadering en van de leden van de Raad van bestuur, met inbegrip van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
  § 6. De leden van de algemene vergadering bedoeld in § 1, worden aangesteld voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.
   Na het einde van hun mandaat blijven zij evenwel in functie tot wanneer de nieuwe leden aangewezen zijn.
  § 7. Een lid van de algemene vergadering bedoeld in § 1, verliest deze hoedanigheid van zodra de instelling of de organisatie die hem benoemde, aan de G.O.M.B. laat weten dat zij een einde maakt aan het mandaat, met gelijktijdige aanwijzing van een nieuw lid dat het lopende mandaat zal uitdoen.
  § 8. In geval van overlijden, ontslag of vertrek om een andere reden, van een lid bedoeld in § 1, benoemt de organisatie of de instelling die hem afvaardigde, onmiddellijk een nieuw lid dat het lopende mandaat zal uitdoen.
   Art. 7. § 1. De algemene vergadering kan uitsluitend geldig beslissen over de punten die op de dagorde staan én indien de helft van de leden bedoeld in artikel 6, § 1, en de helft van de leden bedoeld in artikel 6, § 1, a), aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
   Elk lid dat verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van dezelfde groep machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkel lid mag meer dan drie afwezige leden vertegenwoordigen.
   Is het quorum niet bereikt, dan wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen die ten vroegste acht dagen na de zitting waarop het quorum niet bereikt werd en met dezelfde dagorde zal vergaderen. Deze vergadering beslist geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
  § 2. a) De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen cumulatief in elk van de twee groepen bedoeld in artikel 6, § 1, a) en artikel 6, § 1, b).
   b) De leden hebben elk recht op één stem.
   V. Beheer.
   Raad van bestuur.
   Art. 8. § 1. De G.O.M.B. wordt beheerd door een Raad van bestuur van vierentwintig leden.
  § 2. Zes leden worden aangesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 6 leden door de groep die de Conferentie van de Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt op de algemene vergadering.
   Twaalf leden worden, elk voor de helft, aangesteld door de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties, met dien verstande dat de 6 leden van de werkgeversorganisaties 2 leden bevatten die de middenstandsorganisaties, vertegenwoordigd op de economische en sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigen.
  § 3. De lijsten met de leden die overeenkomstig § 2 van dit artikel aangesteld worden, moeten aan de voorzitter worden bezorgd binnen vier maanden vanaf de verzending van de brief waarin de voorzitter de betrokken instellingen en de delegerende organisaties verzoekt om hun vertegenwoordigers aan te wijzen.
   Ingeval één of meer van deze lijsten niet binnen die termijn zouden ingediend zijn, kiezen de groepen van de algemene vergadering, wiens leden de instellingen vertegenwoordigen die hun lijsten niet hebben ingediend, de nieuwe bestuurders uit hun eigen groep.
   Art. 9. § 1. De leden van de Raad van bestuur worden aangesteld voor zes jaar.
   Hun mandaat verstrijkt op hetzelfde ogenblik als dat van de leden van de algemene vergadering en is hernieuwbaar.
   De voorwaarden van onverenigbaarheid of van verlies van de hoedanigheid van lid van de algemene vergadering zijn toepasselijk op het mandaat van bestuurder.
   De leden van de Raad van bestuur blijven evenwel in functie tot wanneer nieuwe leden aangeduid zijn.
  § 2. De bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen kunnen te allen tijde door de Regering worden afgezet.
   De bestuurders die werden aangesteld door de algemene vergadering en die hetzij de gemeenten, hetzij de representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers vertegenwoordigen, kunnen enkel op voorstel van hun respectieve groep in de algemene vergadering worden afgezet.
   De vervanger wordt gekozen uit de leden van de algemene vergadering van dezelfde groep als deze van het te vervangen lid.
  § 3. De leden van de Raad respectievelijk bedoeld in lid 1 of 2 van artikel 8, § 2, mogen afzonderlijk beraadslagen en besluiten.
   Art. 10. De Raad van bestuur is bevoegd voor alle beheers- en beschikkingshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de G.O.M.B., met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
   De Raad van bestuur beraadt zich over de strategische keuzen betreffende de opdrachten van economische ontwikkeling en stadsvernieuwing bepaald in artikel 4. Hij verzekert het bestuur van de algemene Diensten.
   De Raad van bestuur bepaalt de personeelsformatie alsmede het administratief en geldelijk statuut van het personeel.
   De Raad van bestuur mag een delegatie van bevoegdheid toekennen aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder of aan andere bestuurders die hijzelf bepaalt.
   Hij stelt het huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van de G.O.M.B. op.
   Art. 11. De Raad van bestuur komt bijeen na oproeping door en onder voorzitterschap van de voorzitter of zijn plaatsvervanger, op de door het huishoudelijk reglement bepaalde data en telkens wanneer tenminste drie bestuurders erom verzoeken.
   De Raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig en/of vertegenwoordigd is; is het quorum niet bereikt, dan komt de Raad van bestuur opnieuw bijeen met dezelfde dagorde, binnen de door het huishoudelijk reglement bepaalde termijnen en neemt hij beslissingen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
   Elke bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de Raad afvaardigen om hem te vertegenwoordigen. Toch kan geen enkele bestuurder aldus meer dan één lid van de Raad vertegenwoordigen.
   Art. 12. De Raad van bestuur neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen in elk van de twee groepen respectievelijk bedoeld in artikel 8, § 2, 1ste lid, en artikel 8, § 2, 2de lid, van deze statuten.
   Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
   Art. 13. § 1. Het is de leden van de Raad van bestuur verboden:
   1° aanwezig te zijn bij de beraadslaging en de stemming over zaken waarbij zij een rechtstreeks belang hebben, hetzij persoonlijk, hetzij als zaakgelastigde voor en na hun benoeming, of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben;
   2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen in om het even welke opdrachten afgesloten met de G.O.M.B.;
   3° tussen te komen als advocaat, notaris of zaakgelastigde in de rechtsgedingen die tegen de G.O.M.B. worden ingespannen. Ze mogen in dezelfde hoedanigheid niet pleiten, advies geven of welke betwiste zaak ook volgen in het belang van de G.O.M.B..
  § 2. Indien een bestuurder handelt in strijd met de in § 1 van dit artikel vermelde verbodsbepalingen dan kan hij - op grond van een gemotiveerde beslissing van de Raad van bestuur, nadat zijn verdedigingsmiddelen aanhoord werden - afgezet worden op voorstel van de algemene vergadering, de Raad van bestuur of op initiatief van de Regering of van de groep bij de algemene vergadering die hem aangesteld heeft.
   Het afgezet lid kan bij de algemene vergadering in beroep gaan, via een aangetekend schrijven aan de voorzitter, binnen vijftien kalenderdagen volgend op de dag waarop hij kennis heeft gekregen van de beslissing. Het beroep is opschortend.
   Art. 14. In de loop van het eerste semester van ieder boekjaar legt de Raad van bestuur aan de algemene vergadering een verslag voor over zijn activiteiten tijdens het voorbije boekjaar alsmede de jaarrekeningen van dat boekjaar. Na goedkeuring bezorgt de Raad het verslag aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
   Art. 15. De beslissingen van de Raad van bestuur worden opgenomen in notulen die ingeschreven worden in een speciaal register dat bewaard blijft op de maatschappelijke zetel. De afschriften en de conforme uittreksels van deze notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder of door de administrateur-generaal of de adjunct-administrateur-generaal.
   Voorzitter - Afgevaardigd bestuurder - Uitvoerend Bureau - Financieel Comité.
   Art. 16. § 1. De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder worden benoemd door de Regering onder de leden van de Raad van bestuur waarvan sprake in artikel 8, § 2, 1ste lid.
   De Raad benoemt ook twee ondervoorzitters onder de leden bedoeld in artikel 8, § 2, 2de lid, de ene op voordracht van de representatieve werknemersorganisaties en de andere op voordracht van de representatieve werkgeversorganisaties. De voorzitter zit de algemene vergadering en de Raad van bestuur voor. Met uitzondering van de bevoegdheden die inherent zijn aan de functie van voorzitter, hebben de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder dezelfde bevoegdheden.
   De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder zijn van rechtswege ontslagnemend indien zij hun hoedanigheid van lid van de Raad van bestuur verliezen. Ingeval de voorzitter of de afgevaardigd bestuurder hun functie neerleggen tijdens hun mandaat, ziet de Regering toe op hun vervanging overeenkomstig het 1e lid van dit artikel. Met instemming van de Raad van bestuur en van de Regering kan de voorzitter zijn bevoegdheden voor de door hem bepaalde duur overdragen aan een door hem aangewezen bestuurder uit zijn groep. Hetzelfde geldt voor de afgevaardigd bestuurder.
  § 2. De voorzitter, de afgevaardigd bestuurder, de twee ondervoorzitters, twee bestuurders door de Raad gekozen uit de leden bedoeld in artikel 8, § 2, 1ste lid, vier bestuurders door de Raad gekozen uit de leden bedoeld in artikel 8, § 2, 2de lid, en twee bestuurders door de Raad gekozen op voordracht van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die de economische ontwikkeling en de stadsvernieuwing onder hun bevoegdheid hebben, vormen een uitvoerend Bureau waaraan de Raad van bestuur de werkelijke bevoegdheden toewijst die hijzelf bepaalt.
  § 3. De Raad van bestuur richt een financieel Comité op met als taak de Raad van bestuur bij te staan in zijn opdracht van toezicht inzake het financieel beheer zowel van de G.O.M.B. als van de vennootschappen waarvan ze aandeelhouder is.
   Het financieel Comité kan alle stukken en informatie opeisen en alle onderzoeken verrichten die hem noodzakelijk lijken voor de vervulling van zijn opdracht.
   Het financieel Comité legt driemaandelijks aan de Raad van bestuur een verslag voor waarin het wijst op eventuele zwakheden en gebreken en waarin het aanbevelingen formuleert om de situatie te verbeteren.
   Het moet eveneens toezien op de goede werking van de interne controle en van de procedures die noodzakelijk zijn voor een goed financieel, budgettair en boekhoudkundig beheer.
   Het financieel Comité is samengesteld uit de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder, drie bestuurders, de ambtenaren-generaal (met name de administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal, de directeurs-generaal en de inspecteurs-generaal), de bedrijfsrevisor, de gemachtigde van de Minister van Begroting en de Regeringscommissarissen. Het Comité kan op zijn vergadering alle personen uitnodigen die hem nuttig lijken.
   De Raad van bestuur kan, onder leiding van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder, bevoegdheden toevertrouwen aan een of meerdere van zijn leden op grond van hun bekwaamheid en hun ervaring om de opdrachten van economische ontwikkeling en van stadsvernieuwing op onderscheiden wijze te vervullen zowel budgettair als technisch.
   Vertegenwoordiging.
   Art. 17. De G.O.M.B. wordt, zowel tegenover derden als in rechte, vertegenwoordigd door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder die gezamenlijk optreden.
   De akten van het dagelijks bestuur, alle andere akten die de G.O.M.B. verbinden en alle machtigingen en volmachten worden gezamenlijk ondertekend door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder of door de ambtenaren die ze hiertoe afvaardigen.
   Delegaties.
   Art. 18. In het kader van hun bevoegdheden kunnen de Raad van bestuur enerzijds en de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder anderzijds, elk wat hen betreft, delegaties van bevoegdheden toestaan aan de ambtenaren-generaal voor de eenvoudige uitvoeringsmaatregelen van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen die ze zelf bepalen.
   De Raad van bestuur enerzijds en de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder anderzijds kunnen bovendien een ondertekeningsdelegatie toestaan aan de ambtenaren-generaal of aan andere personeelsleden die ze hiertoe aanwijzen.
   De handelingen van de gedelegeerde personen zijn onderworpen aan het toezicht van het financieel Comité.
   VI. Werkingsmiddelen.
   Art. 19. § 1. Voor het volbrengen van haar opdrachten beschikt de G.O.M.B. over:
   - eigen middelen;
   - inkomsten verworven in het kader van haar opdrachten van economische ontwikkeling en stadsvernieuwing;
   - het kapitaal van de leningen die zij aangaat met voorafgaande toestemming van de Minister van Financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   - jaarlijkse werkingssubsidies die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verleent per opdracht;
   - projectsubsidies die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verleent voor bijzondere projecten in het kader van haar opdrachten;
   - subsidies verleend voor specifieke opdrachten overeenkomstig artikel 4, § 1, 5°, en § 2, 4°.
  § 2. Voor de terugbetaling van het kapitaal en de interesten van de aangegane leningen kan de G.O.M.B. de waarborg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Staat en van de gemeenten aanvragen.
   Art. 20. Het financieel boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
   Op het einde van het boekjaar stelt de Raad van bestuur de rekeningen vast.
   De boekhouding van de G.O.M.B. wordt gevoerd op basis van de kaderwet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen. Voor de balans en de jaarrekeningen wordt het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel aangehouden volgens het schema bepaald door het koninklijk besluit van 8 oktober 1976.
   De rekeningen worden nagezien door een commissaris, erkend bedrijfsrevisor, die voor een hernieuwbare termijn van drie jaar wordt benoemd door de algemene vergadering.
   Daarna worden ze ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
   Tijdens dezelfde beraadslaging, maar bij afzonderlijke stemming, spreekt de algemene vergadering zich uit over de te verlenen decharge aan de Raad van bestuur voor zijn beheer gedurende het afgelopen boekjaar.
   Het eventuele overschot van de activa op de passiva wordt, op voorstel van de Raad van bestuur en volgens de beslissing genomen door de algemene vergadering, geboekt op een reserverekening.
   VII. Diverse bepalingen.
   Art. 21. De algemene vergadering kan de statuten van de G.O.M.B. wijzigen op voorstel van de Raad van bestuur.
   De algemene vergadering kan slechts geldig over de voorgestelde wijzigingen beraadslagen en beslissen indien minstens twee derden van de leden bedoeld in artikel 6, § 1, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
   Is dit quorum niet bereikt, dan wordt de algemene vergadering vijftien dagen later opnieuw bijeengeroepen met dezelfde dagorde, en dan beslist zij ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
   Iedere wijziging van de statuten moet goedgekeurd worden met een meerderheid van twee derden der stemmen in elk van de groepen bedoeld in respectievelijk artikel 6, § 1, a), en artikel 6, § 1, b). Zij moet bovendien worden goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
   Art. 22. De algemene vergadering beslist, met inachtneming van de bepalingen van artikel 21, over de ontbinding van de G.O.M.B., stelt een of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden. De ontbinding van de G.O.M.B. moet goedgekeurd worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
   Na betaling van alle schulden en lasten van de G.O.M.B., wordt het saldo ter beschikking gehouden van de algemene vergadering die er een bestemming zal aan geven rekening houdend met het doel waarvoor de G.O.M.B. werd opgericht.
   Art. 23. § 1. In alle bestuursorganen van de G.O.M.B. wordt een vertegenwoordiging verzekerd van een derde voor de Nederlandse taalrol en twee derden voor de Franse taalrol.
  § 2. De voorzitter van de Raad van bestuur en de afgevaardigd bestuurder behoren tot een verschillende taalgroep.
   Dit geldt eveneens voor de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal.
   VIII. Overgangsbepalingen.
   Art. 24. § 1. Deze statuten treden in werking zodra zij door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn goedgekeurd.
  § 2. De leden van de bestuursorganen van de G.O.M.B. zetten de uitoefening van hun mandaat voort tot de installatie van de nieuwe bestuursorganen waarin de ordonnantie van 20 mei 1999 voorziet.