Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u toegang verleent tot haar website.

citydev.brussels biedt u deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina 'gebruiksvoorwaarden'. Door de website en de informatie te raadplegen, stemt u in met deze voorwaarden.

Privacyverklaring

1. Informatie

citydev.brussels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

1.1 Databank inventimmo.be

De informatie die we verstrekken waarborgt geenszins de wettelijkheid van de stedenbouwkundige bestemming. Voor lokalen buiten de administratieve wijken is het aangewezen na te gaan of een vergunning bestaat voor het gebruik van de lokalen als kantoor. U kunt hiervan de bevestiging vragen bij het betrokken gemeentebestuur.

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de belangrijkste eigenaar van industrieterreinen in Brussel. Deze terreinen worden bijna altijd verhuurd met een erfpachtformule.

Deze inlichtingen werden ons medegedeeld door de eigenaars en hun bemiddelaars. citydev.brussels geeft ze te goeder trouw door, maar is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. De prijzen worden weergegeven zonder interpretatie. Ze kunnen niet tegen ons gebruikt worden bij vastgoedtransacties.

2. Links en verwijzingen

2.1 Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. citydev.brussels controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie bieden betreffende de kwaliteit en/of volledigheid ervan.

2.2 citydev.brussels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar ze verwijst.

2.3 Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster. Hij zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 U hebt het recht om de informatie op deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

3.2 citydev.brussels behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

4.1 De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van citydev.brussels en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.

4.2 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met de webmaster.