Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Modulering van de tarieven

citydev.brussels behoudt de grondbeheersing op lange termijn en verkoopt haar gronden niet. Ze stelt bedrijven gronden ter beschikking via erfpachtovereenkomsten van 30 jaar (hernieuwbaar). De bedrijven betalen daarvoor huurgeld, dat we erfpachtcanon noemen. De basiscanon bedraagt 4 % van de geschatte waarde van de grond. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de gebouwen die er staan.

Naast de erfpachtovereenkomsten sluiten we ook klassieke huurovereenkomsten voor alle andere erkenningsaanvragen.

Incentives en canon-/huurverminderingen:

We kunnen de huurders of erfpachters van citydev.brussels kortingen toekennen op de basiserfpachtcanon of de huur. Die huurders of erfpachters van citydev.brussels moeten zich persoonlijk in de situaties hieronder bevinden om kortingen te krijgen. Maar als de huurder of erfpachter het hele gehuurde of in erfpacht genomen goed laat exploiteren door een verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen die zich in de situaties hieronder bevindt, kan de korting toch worden toegekend aan de erfpachter of huurder van citydev.brussels.

 • Kringloopeconomie:

Bedrijven die deel uitmaken van de cluster circle.made.brussels, krijgen 10 % korting op de canon/huur. Die korting geldt zolang het bedrijf lid is van de cluster. Dat zal citydev.brussels jaarlijks nagaan.

Bedrijven die een erkenning circulaire economie van BEW hebben en bedrijven die laureaten zijn van BeCircular, komen ook in aanmerking voor een korting van 10 % op de canon/huur.

 • Innovatie:

De canonvermindering wegens wetenschappelijke samenwerking wordt vervangen door één wegens samenwerking met innoviris.brussels. Bedrijven die een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden in het kader van een innovatieproject met innoviris.brussels, kunnen 10 % korting krijgen op de canon/huur. Die korting wordt toegekend zolang de overeenkomst loopt.

 • Faciliteiten:

Bedrijven die faciliteiten ontwikkelen die openstaan voor alle werknemers van de gevestigde bedrijven – crèche, fitnesszaal, activiteiten op het dak (zoals stadsmoestuinen) – en zo de site mee aantrekkelijker maken, kunnen 10 % korting krijgen.

Bedrijven die in hun ruimten een horecadienst ontwikkelen die toegankelijk is voor de wijk, kunnen 5 % korting krijgen. Als die horecadienst ook nog eens past in de Good Food-strategie, wordt dat 10 %.

 • Good Food

De bedrijven met het Good Food-label krijgen 10 % korting op hun canon/huur. Die korting geldt zolang het bedrijf het label heeft. Dat zal citydev.brussels jaarlijks nagaan.

 • Gewestelijk label ‘Ecodynamische Onderneming’

Bedrijven die het label Ecodynamische Onderneming van Leefmilieu Brussel hebben, krijgen korting naargelang het aantal sterren:

  • 1 ster: 2 % korting op erfpachtcanon of huur. Die vermindering gaat in op de eerste dag van het kwartaal na de officiële kennisgeving aan citydev.brussels. Ze loopt één jaar.
  • 2 sterren: 5 % korting op erfpachtcanon of huur. Die vermindering gaat in op de eerste dag van het kwartaal na de officiële kennisgeving aan citydev.brussels. Ze loopt twee jaar.
  • 3 sterren: vermindering van de erfpachtcanon met 10 %. Die vermindering gaat in op de eerste dag van het kwartaal na de officiële kennisgeving aan citydev.brussels. Ze loopt drie jaar.
 • Biodiversiteit

Bedrijven die initiatieven ontwikkelen om de biodiversiteitspotentieel-oppervlaktefactor (BAF) op hun site gevoelig te verhogen, krijgen 10 % korting. We bepalen samen met Leefmilieu Brussel en op basis van simulaties, uitgevoerd op een steekproef van citydev.brussels-sites, hoeveel beter de BAF minstens moet zijn opdat de bedrijven recht zouden hebben op die korting van 10 %.

Die korting geldt enkel voor bedrijven die een erfpachtovereenkomst ondertekenden en enkel vanaf de vestiging van het project.

Om die korting te krijgen, moet het bedrijf:

 • de biodiversiteitscoëfficiënt beoordelen op zijn perceel. Daarvoor kunnen de bedrijven een beroep doen op de betrokken diensten van Leefmilieu Brussel.
 • een actieplan en een planning opstellen.
 • hun biodiversiteitscoëfficiënt opnieuw beoordelen na de uitrol van het actieplan.

Er geldt 3 jaar lang een korting van 5 % vanaf de uitvoering van het actieplan.

Als de BAF-coëfficiënt gevoelig stijgt, kan het bedrijf 3 jaar lang een extra korting van 5 % krijgen.

Het plafond van alle kortingen samen bedraagt 33 % op de jaarlijkse canon of huurprijs.

Begeleiding bij de vestiging

In samenwerking met hub.brussels, finance.brussels (GIMB-groep) en alle andere gewestelijke instanties, begeleiden we onze bedrijven bij de diverse stappen die ze moeten zetten om bijvoorbeeld subsidies of een lening te krijgen of om een stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning aan te vragen.