citydev.brussels - Salle CA 2018

Bestuursorganen

Raad van bestuur

Onze raad van bestuur is bevoegd voor alle beheers- en beschikkingshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van ons maatschappelijk doel, behalve dan de handelingen waarvoor volgens de wet of onze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur beraadt zich over de strategische keuzen voor de opdrachten van economische ontwikkeling en stadsvernieuwing en verzekert het bestuur van de algemene diensten. Hij bepaalt de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van het personeel. Hij stelt ook het huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van citydev.brussels op.

Daarnaast mag de raad een delegatie van bevoegdheid toekennen aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder of aan andere bestuurders die hij zelf bepaalt.

Onze raad van bestuur is samengesteld uit:

Bestuurders

Mevr. Saïda BAKKALI
Dhr. Antoine BERTRAND
Dhr. Christian BOUCHAT
Dhr. Martin CASIER
Mevr. Estelle CEULEMANS
Dhr. Christian CEUX
Dhr. Marc COOLS
Dhr. Michel DE BIEVRE
Dhr. Antoine DE BORMAN, voorzitter
Dhr. Pierre DEMOL
Dhr. Ibrahim EL OUAKILI
Dhr. Laurent GABELE
Dhr. René KONINGS
Dhr. Suat KURAOGLU
Mevr. France MARAGE
Dhr. Julien MEGANCK, afgevaardigd bestuurder
Mevr. Anne MERTENS
Dhr. Lahouari NAJAR
Mevr. Lise NAKHLE
Dhr. Pierre-François PICQUET
Dhr. Laurent SCHILTZ
Dhr. Philippe VANDENABEELE
Dhr. Dirk VAN DE PUTTE
Dhr. Philippe VANSNICK

Regeringscommissarissen

Dhr. Olivier DE CLERCQ
Dhr. Raf DEVOS

Inspecteur van Financiën

Dhr. Eric SMIT

Bedrijfsrevisor

Mevr. Sara STEYEART

Algemene vergadering

Onze algemene vergadering komt verplicht bijeen in het eerste semester van het begrotingsjaar om te beraadslagen en te beslissen over het statutair activiteitenverslag en over de balans en de rekeningen van het afgelopen boekjaar. Ze verleent ook decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun beleid gedurende het voorafgaande boekjaar en aan de commissaris-revisor.

De algemene vergadering is samengesteld uit 96 leden:

  • 22 leden aangesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • 26 leden aangesteld door de Conferentie van burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (minstens 1 lid per gemeente),
  • 24 leden aangesteld door de representatieve werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad,
  • 24 leden aangesteld door de representatieve werkgeversorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad, waarvan 11 leden aangesteld door de middenstandsorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Krachtens de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2006), publiceert citydev.brussels jaarlijks een verslag over de bezoldigingen, voordelen, zitpenningen, reizen, seminars ...