citydev.brussels - Salle CA 2018

Bestuursorganen

Raad van bestuur

Onze raad van bestuur is bevoegd voor alle beheers- en beschikkingshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van ons maatschappelijk doel, behalve dan voor de handelingen waarvoor, volgens de wet of onze statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur beraadslaagt zich over de strategische keuzes voor de opdrachten van economische ontwikkeling en stadsvernieuwing en verzekert het bestuur van de algemene diensten.

Hij bepaalt de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van het personeel.

Daarnaast mag de raad een delegatie van bevoegdheid toekennen aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder of aan andere bestuurders die hij zelf bepaalt.

Hij stelt ook het huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van citydev.brussels op.

Onze raad van bestuur bestaat uit 24 leden. Zes leden worden aangesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en nog eens zes door de groep die de Conferentie van burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt in onze algemene vergadering. De andere twaalf leden worden aangesteld door de groep van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die elk de helft van die twaalf leden aanduiden. Van de zes leden die de werkgevers vertegenwoordigen, zijn er twee vertegenwoordigers van de middenstandsorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit is de lijst van de leden van de raad van bestuur:

Bestuurders

Vertegenwoordigers van de overheidssector

Dhr. Miguel LYSSENS-DANNEBOOM
Dhr. Pierre DESMET
Dhr. Jef VAN DAMME
Dhr. Laurent GABELE
Dhr. Didier MOLDERS
Dhr. Dirk VAN DE PUTTE
Mevr. Naziha AYAD
Dhr. Nicolas HARMEL
Mevr. Julie MABILDE
Dhr. Bernard RICHELLE
Dhr. Thomas RYCKALTS
Mevr. Kenza YACOUBI

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties 

Mevr. Sophie HEUSKIN
Dhr. Christian CEUX
Dhr. Michel DE BI
ÈVRE, ondervoorzitter
Dhr. Laurent SCHILTZ

Dhr. Jan DE BRABANTER
Dhr. Marc VAN THOURNOUT

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 

Dhr. Lahouari NAJAR
Dhr. Pierre DEMOL

Dhr. Christian BOUCHAT
Dhr. Alessandro GRUMELLI
Dhr. Anthony OSCHÉ
Dhr. Philippe VANSNICK, ondervoorzitter

Regeringscommissarissen

Mevr. Justine HARZÉ
Dhr. Anton MUYLDERMANS

Inspecteur van Financiën

Dhr. Eric SMIT

Bedrijfsrevisor

Mevr. Sara STEYAERT

Algemene vergadering

Onze algemene vergadering komt verplicht bijeen in het eerste semester van het begrotingsjaar om te beraadslagen en te beslissen over het statutair activiteitenverslag en over de balans en de rekeningen van het afgelopen boekjaar. Ze verleent ook decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun beleid gedurende het voorafgaande boekjaar en aan de commissaris-revisor.

De algemene vergadering is samengesteld uit 96 leden:

  • 22 leden aangesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • 26 leden aangesteld door de Conferentie van burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (minstens 1 lid per gemeente),
  • 24 leden aangesteld door de representatieve werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad,
  • 24 leden aangesteld door de representatieve werkgeversorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad, waarvan 11 leden aangesteld door de middenstandsorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Krachtens de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de omzendbrief van 20 november 2018 betreffende de toepassing van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017, publiceert citydev.brussels jaarlijks een verslag over de bezoldigingen, voordelen, zitpenningen, reizen, seminaries ... Ze maakt ook jaarlijks een inventaris bekend van de overheidsopdrachten die ze afgesloten heeft.