Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd voor alle beheers- en beschikkingshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van citydev.brussels, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur beraadt zich over de strategische keuzen betreffende de opdrachten van economische ontwikkeling en stadsvernieuwing en verzekert het bestuur van de algemene diensten.

De raad van bestuur bepaalt de personeelsformatie alsmede het administratief en geldelijk statuut van het personeel.

De raad van bestuur mag een delegatie van bevoegdheid toekennen aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder of aan andere bestuurders die hijzelf bepaalt.

Hij stelt het huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van citydev.brussels op.

De raad van bestuur van citydev.brussels is samengesteld uit in totaal 24 leden. Zes leden worden aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en zes leden worden aangewezen door de groep die de Conferentie van de Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt op de algemene vergadering. Van de overige twaalf leden stellen de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties elk de helft aan. Twee van de zes leden die de werkgevers vertegenwoordigen, zijn afkomstig van de middenstandsorganisaties die vertegenwoordigd zijn bij Brupartners (vroeger de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Algemene vergadering

De algemene vergadering komt verplicht bijeen in de loop van het eerste semester van het begrotingsjaar om te beraadslagen en te beslissen over het statutair activiteitenverslag, over de balans en de rekeningen van het afgelopen boekjaar en over de te verlenen decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun beleid gedurende het voorafgaande boekjaar alsook aan de commissaris-revisor.

De algemene vergadering is samengesteld uit 96 leden:

  • 22 leden aangesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • 26 leden aangesteld door de Conferentie van burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, minstens 1 lid per gemeente;
  • 24 leden aangesteld door de representatieve werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad;
  • 24 leden aangesteld door de representatieve werkgeversorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad, waarvan 11 leden aangesteld door de middenstandsorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Krachtens de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen en de omzendbrief van 20 november 2018 betreffende de toepassing van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 publiceert citydev.brussels jaarlijks een verslag over de bezoldigingen, voordelen, zitpenningen, reizen, seminaries en een inventaris van de gesloten overheidsopdrachten.