Skip to main content

Bestuursorganen

Burgers eisen dat overheidsinstellingen transparant zijn. Transparantie schept vertrouwen – het is er een voorwaarde voor.

Daarom hebben we het tabblad 'Transparantie' aangemaakt en gestructureerd volgens de voorschriften van:

 • het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen
 • de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Die rubriek omvat onder meer:

 • een overzicht van de bezoldigingen, voordelen, zitpenningen en terugbetalingen van kosten van onze mandatarissen
 • een lijst met alle reizen en seminaries
 • een inventaris van onze overheidsopdrachten
 • een inventaris van onze toegekende subsidies
 • een inventaris van onze uitgevoerde studies
 • een inventaris van onze verkregen stedenbouwkundige, milieu- en verkavelingsvergunningen

Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd voor alle beheers- en beschikkingshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van citydev.brussels, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur beraadt zich over de strategische keuzen betreffende de opdrachten van economische ontwikkeling en stadsvernieuwing en verzekert het bestuur van de algemene diensten.

De raad van bestuur bepaalt de personeelsformatie alsmede het administratief en geldelijk statuut van het personeel.

De raad van bestuur mag een delegatie van bevoegdheid toekennen aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder of aan andere bestuurders die hijzelf bepaalt.

Hij stelt het huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van citydev.brussels op.

De raad van bestuur van citydev.brussels is samengesteld uit in totaal 24 leden. Zes leden worden aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en zes leden worden aangewezen door de groep die de Conferentie van de Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt op de algemene vergadering. Van de overige twaalf leden stellen de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties elk de helft aan. Twee van de zes leden die de werkgevers vertegenwoordigen, zijn afkomstig van de middenstandsorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit is de lijst van de leden van de raad van bestuur:

Bestuurders

Vertegenwoordigers van de overheidssector

De heer Miguel LYSSENS-DANNEBOOM
Mevrouw Blanche de PIERPONT
De heer Jef VAN DAMME
Mevrouw Joëlle HARDY
De heer Marc VANDAME
De heer Dirk VAN DE PUTTE
Mevrouw Naziha AYAD
De heer Michel DE HERDE
Mevrouw Julie MABILDE
De heer Bernard RICHELLE
De heer Thomas RYCKALTS
Mevrouw Kenza YACOUBI

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties 

Mevrouw Sophie HEUSKIN
De heer Christian CEUX
De heer Michel DE BIÈVRE, ondervoorzitter
De heer Laurent SCHILTZ
De heer Jan DE BRABANTER
De heer Marc VAN THOURNOUT

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 

De heer Lahouari NAJAR
De heer Pierre DEMOL
De heer Christian BOUCHAT
De heer Alessandro GRUMELLI
De heer Anthony OSCHÉ
De heer Philippe VANSNICK, ondervoorzitter

Regeringscommissarissen

Mevrouw Justine HARZÉ
De heer Anton MUYLDERMANS

Inspecteur van Financiën

De heer Eric SMIT

Bedrijfsrevisor

Mevrouw Sara STEYAERT

Algemene vergadering

De algemene vergadering komt verplicht bijeen in de loop van het eerste semester van het begrotingsjaar om te beraadslagen en te beslissen over het statutair activiteitenverslag, over de balans en de rekeningen van het afgelopen boekjaar en over de te verlenen decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun beleid gedurende het voorafgaande boekjaar alsook aan de commissaris-revisor.

De algemene vergadering is samengesteld uit 96 leden:

 • 22 leden aangesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • 26 leden aangesteld door de Conferentie van burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, minstens 1 lid per gemeente;
 • 24 leden aangesteld door de representatieve werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad;
 • 24 leden aangesteld door de representatieve werkgeversorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad, waarvan 11 leden aangesteld door de middenstandsorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Krachtens de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen en de omzendbrief van 20 november 2018 betreffende de toepassing van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 publiceert citydev.brussels jaarlijks een verslag over de bezoldigingen, voordelen, zitpenningen, reizen, seminaries en een inventaris van de gesloten overheidsopdrachten.