Skip to main content

Wat zijn onze toegangsvoorwaarden?

Alle ondernemingen die materiële goederen of diensten of immateriële goederen produceren, komen in aanmerking voor een vestiging op een van onze gronden of in een van onze gebouwen, tenminste als ze de stedenbouwkundige voorschriften, in het bijzonder het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), naleven.

Activiteitencriterium

Alle ondernemingen die een productieactiviteit uitoefenen, dat wil zeggen:

 • ambachtelijke of industriële productie
 • productie van materiële diensten
 • productie van immateriële goederen of hoogtechnologische productie

komen in aanmerking voor een vestiging in ons vastgoed. 

De vestiging van dienstenactiviteiten die rechtstreeks bijdragen tot een grotere aantrekkelijkheid van onze infrastructuur kan in mindere mate toegestaan worden op een beperkte oppervlakte of in een specifiek gebouw. Het gaat om handel, horeca en buurtdiensten.

Vestigingsaanvragen van gespecialiseerde groothandelszaken en winkelcentra, die a priori buiten onze criteria vallen, worden onderzocht op basis van hun bijdrage tot de werkgelegenheid, alternatieve vestigingsmogelijkheden, de impact op de aantrekkelijkheid van de infrastructuur, de stedenbouwkundige mogelijkheden en de voorraad beschikbare gronden en gebouwen.

Uitgesloten activiteiten

 • Automobielactiviteiten (behalve assemblage)
 • Verontreinigende activiteiten
 • Opslag, logistiek en in- en uitvoer
 • Puur administratieve en financiële activiteiten

Een afwijking is wel mogelijk als de tewerkstellingsdichtheid en het aandeel van de in Brussel wonende of laaggeschoolde werknemers zeer hoog liggen.

Activiteiten die niet overeenstemmen met de stedenbouwkundige voorschriften van het GBP, komen sowieso niet in aanmerking voor een vestiging of een afwijking.

Tewerkstellingscriterium

Het criterium van de tewerkstellingsdichtheid heeft voorrang op het activiteitencriterium voor de vestiging van bedrijven op onze infrastructuur. De tewerkstellingsdichtheid wordt uitgedrukt in voltijdequivalenten (vte's) per hectare.

Zelfstandigen worden in principe niet meegeteld bij de berekening van de tewerkstellingsdichtheid. Het is echter aan onze raad van bestuur om hierover te oordelen, rekening houdend met de activiteit en de aard van de onderneming.

De banen bij onderaannemers worden ter informatie vermeld en worden evenmin verrekend.

Vereiste tewerkstelling

 • Activiteiten van materiële productie: minimum 50 personen per hectare
 • Activiteiten van immateriële productie: minimum 75 personen per hectare
 • Sectoren die een afwijking vergen (handel): minimum 125 personen per hectare
 • Verdiepingen van gebouwen die op het GBP in gemengd of sterk gemengd gebied liggen en die gebruikt worden door organisaties die niet aan het activiteitencriterium beantwoorden: minimum 285 personen per hectare (1 persoon per 35 m² vloeroppervlakte)

De vereiste tewerkstelling moet bereikt zijn bij de erkenning of er moet een vaste verbintenis in de tijd voor worden aangegaan. Er gebeuren hierop jaarlijkse controles. Ook na de erkenning voeren we regelmatig controles uit, zeker bij een fundamentele wijziging van de activiteiten, de tewerkstelling of de juridische structuur van een bedrijf. Wanneer bedrijven de minimale tewerkstelling niet behalen, wordt hun erfpachtcanon (huur) contractueel verhoogd.

Onze overeenkomsten bepalen bovendien dat de bedrijven in ons vastgoed bij voorrang Actiris moeten inschakelen voor aanwervingen.

Erkennings- en vestigingsprocedure

Wie zich in ons vastgoed wilt vestigen, moet eerst erkend worden. Over die erkenning beslist onze raad van bestuur aan de hand van een gemotiveerd dossier waaruit blijkt dat het bedrijf in kwestie beantwoordt aan de criteria en financieel gezond is.

Zodra een bedrijf erkend is door de raad van bestuur en zijn vestigingsproject is goedgekeurd, wordt er een reserveringsovereenkomst afgesloten en moet een bankwaarborg worden gesteld.