Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

citydev.brussels heeft als opdracht industriële, semi-industriële, ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven met hoge toegevoegde waarde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vestigen en te verankeren door hen vastgoedinfrastructuur (gronden of gebouwen) aan te bieden tegen aantrekkelijke prijzen. Ze koopt industriële sites, richt ze in en biedt verschillende soorten bedrijven vastgoedoplossingen aan.  Op die manier stimuleert citydev.brussels de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in het Brussels Gewest.

Bedrijven die zich op een citydev.brussels-site willen vestigen, moeten beantwoorden aan criteria inzake activiteit en tewerkstelling.

Overeenkomstig de strategie van het Brusselse Gewest en met het oog op de economische transitie worden bovendien de maatschappelijke en milieuvoorbeeldigheid van een onderneming voortaan ook in aanmerking genomen.

Activiteitencriterium

Alle ondernemingen met een activiteit van productie van materiële goederen of diensten of van immateriële goederen komen in aanmerking om een grond of een gebouw van citydev.brussels te gebruiken.

Alle ondernemingen die een productieactiviteit uitoefenen, dat wil zeggen:

 • ambachtelijke of industriële productie,
 • productie van materiële diensten en
 • productie van immateriële goederen of hoogtechnologische productie

komen in aanmerking voor een vestiging in ons vastgoed.

De vestiging van dienstenactiviteiten die rechtstreeks bijdragen tot een grotere aantrekkelijkheid van onze infrastructuur, kan in mindere mate toegestaan worden op een beperkte oppervlakte of in een specifiek gebouw. Het gaat om

 • handel, horeca en
 • buurtdiensten.

Vestigingsaanvragen van gespecialiseerde groothandelszaken en winkelcentra, die a priori buiten onze criteria vallen, worden onderzocht op basis van hun bijdrage tot de werkgelegenheid, alternatieve vestigingsmogelijkheden, de impact op de aantrekkelijkheid van de infrastructuur, de stedenbouwkundige mogelijkheden en de voorraad beschikbare gronden en gebouwen.

Welke sectoren zijn uitgesloten?

 • sloop (behalve assemblage);
 • autohandel (concessiehouder);
 • openbare activiteiten en besturen die structureel meer dan 30 % subsidies krijgen (gedelegeerde opdrachten niet meegeteld). 

Tewerkstellingscriterium

Het criterium van de tewerkstellingsdichtheid blijft belangrijk maar is niet langer belangrijker dan het activiteitencriterium voor de vestiging van bedrijven op onze infrastructuur. Het wordt berekend in voltijdse equivalenten (vte’s) per hectare of m². We maken een onderscheid tussen te bebouwen gronden, kmo-parken en kantoorruimten. Die hebben elk hun specifieke tewerkstellingsdichtheidsvereisten.

Voor de gronden wordt de tewerkstellingsdichtheid berekend per hectare:

 • Activiteiten van materiële productie: minstens 50 personen per hectare
 • Activiteiten van immateriële productie: minstens 75 personen per hectare
 • Sectoren die een afwijking vereisen: handel, besturen en overheidsinstellingen minstens 125 personen per hectare

Voor de atelierruimten van onze kmo-parken wordt de tewerkstellingsdichtheid berekend per m²: minstens 1 persoon per 100 m²

Voor kantoorruimten is er gezien de situatie op de vastgoedmarkt geen tewerkstellingsdichtheidsvereiste meer, zolang de tewerkstellingsdichtheid op het perceel wordt gehaald.

Werkgelegenheid – in het bijzonder voor Brusselaars – creëren op onze sites, blijft ons belangrijkste criterium.

Die ratio’s moeten worden gehaald bij de erkenning of het bedrijf moet zich ertoe verbinden ze binnen een precieze termijn te halen. Na de erkenning worden er regelmatig tewerkstellingscontroles uitgevoerd, en zeker bij een fundamentele wijziging van de activiteiten, de tewerkstelling of de juridische structuur van het bedrijf.

Onze overeenkomsten bepalen bovendien dat de bedrijven met voorrang Actiris moeten inschakelen voor aanwervingen.

Criteria van economische transitie

Overeenkomstig de strategie van het Brusselse Gewest en met het oog op de economische transitie worden de maatschappelijke en milieuvoorbeeldigheid van een onderneming voortaan ook in aanmerking genomen.

Als ze hun erkenning aanvragen, moeten gegadigde ondernemingen een vragenlijst invullen om hun maatschappelijke en milieuprestaties te beoordelen. De kandidaat-bedrijven moeten op het vlak van economische transitie een minimumscore van 33 % halen om door de raad van bestuur van citydev.brussels erkend te worden.

Bedrijven die meer dan 50 % behalen, krijgen korting:

Economischetransitiescore en toegekende korting op huur/canon

50 tot 59 %

60 tot 69 %

70 tot 79 %

80 tot 89 %

90 tot 100 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

 

Het toegekende kortingstarief voor economische transitie wordt meegedeeld bij de kennisgeving van de erkenning. Het kan één keer per twee jaar op vraag van een van beide partijen opnieuw worden beoordeeld. 

De verlenging van een erfpacht- of huurovereenkomst, een verhuis, en de ingebruikname van een nieuwe ruimte of module worden beschouwd als nieuwe erkenning. De korting geldt enkel voor de nieuwe overeenkomst. 

De transitiescore wordt geregeld gecontroleerd.

Als de score met meer dan 10 % daalt, wordt er tussen de partijen overlegd en gaat de incentive omlaag.

Als de activiteit of werkgelegenheid fundamenteel verandert op een manier waardoor de raad van bestuur van citydev.brussels zich er moet over uitspreken, kan de korting worden verhoogd of verlaagd.

Erkennings- en vestigingsprocedure

Wie zich op een van onze sites wil vestigen, moet eerst worden erkend. Over die erkenning beslist de raad van bestuur van citydev.brussels (die elke maand samenkomt, behalve in augustus) aan de hand van een gemotiveerd dossier waaruit blijkt dat het bedrijf in kwestie beantwoordt aan de criteria en financieel gezond is.

Zodra een bedrijf erkend is door de raad van bestuur van citydev.brussels en zijn vestigingsproject is goedgekeurd, wordt een reserveringsovereenkomst voor erfpacht of huur ondertekend, en moet er een bankgarantie of equivalent worden gesteld op eerste verzoek.

Onze overeenkomsten bepalen bovendien dat de bedrijven met voorrang Actiris moeten inschakelen voor aanwervingen.