Skip to main content

Voorwaarden om eigenaar te worden

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een citydev.brussels-woning te kunnen kopen?

  • Minstens 18 jaar zijn op de datum van de aankoop.
  • Alleen of samen met uw echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie u samenwoont op het ogenblik van de aankoop in België geen onroerende goederen bezitten of in vruchtgebruik  hebben die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning.
  • Op het moment van de aankoop in België onderworpen zijn aan de personenbelasting.
  • U ertoe verbinden om binnen de 6 maanden na de overhandiging van de sleutels uw hoofdverblijfplaats te vestigen in de aangekochte woning en ze gedurende een termijn van 20 jaar te bewonen alleen of samen met uw echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie u samenwoont.
  • Voor het referentiejaar geen gezamenlijk belastbaar inkomen hebben genoten dat hoger ligt dan de volgende bedragen:
Maximaal gezinsinkomen (bedragen geldig op 31 december 2022)
Aantal personen ten laste Maximuminkomen
0 75.767,47 euro
1 82.838,37 euro
2 86.374,63 euro
Per bijkomende persoon + 3.536,26 euro

Inkomen van een koppel = de helft van het inkomen van de echtgenoot/echtgenote of samenwonende met het laagste inkomen + het volledig inkomen van de andere echtgenoot/echtgenote of samenwonende.

Als een nieuw project gecommercialiseerd wordt, zijn de woningen met 3 of meer slaapkamers tijdens de eerste 12 maanden voorbehouden voor kandidaat-kopers met minstens twee kinderen.

De bovenstaande informatie heeft geen juridische waarde. Enkel de wettelijke bepalingen ter zake (PDF-pictogrambesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering)

Welke verplichtingen gelden er nadat u een van onze woningen hebt aangekocht?

Nadat u een citydev.brussels-woning hebt aangekocht, moet u die woning bewonen en er gedurende 20 jaar vanaf de overhandiging van de sleutels uw hoofdverblijfplaats vestigen.

U kunt uw woning onder bepaalde voorwaarden:

  • verhuren nadat u ze minstens 60 maanden zelf bewoond hebt en daarvoor ons akkoord hebt verkregen op basis van een schriftelijk, door uitzonderlijke omstandigheden gemotiveerd verzoek. Onze raad van bestuur beslist of uw verhuuraanvraag al dan niet aanvaard wordt;
  • doorverkopen nadat u daarvoor een volledig dossier met gegronde redenen ingediend hebt. We hebben 60 dagen de tijd om na te gaan of het dossier conform is en om te beslissen of we ons voorkooprecht uitoefenen.

Controle en sancties

We voeren jaarlijks een domiciliëringscontrole uit aan de hand van uw rijkregisternummer.

Wie onze voorwaarden niet naleeft, moet de volledige subsidie voor zijn middelgrote woning terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke intresten vanaf het verlijden van de authentieke verkoopakte.

Einde van de citydev.brussels-voorwaarden

Onze voorwaarden gelden tot 20 jaar na de overhandiging van de sleutels. Daarna zijn eigenaars er niet langer aan onderworpen.