Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een citydev.brussels-woning te kunnen kopen?

 • Je moet minstens 18 jaar zijn op de datum van de aankoop.
 • Je mag alleen of samen met je echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie je samenwoont op het moment van de aankoop geen onroerende goederen bezitten of in vruchtgebruik hebben in België die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning.
 • Je moet op het moment van de aankoop in België onderworpen zijn aan de personenbelasting.
 • Je moet je ertoe verbinden om binnen de 6 maanden na de overhandiging van de sleutels je hoofdverblijfplaats te vestigen in de aangekochte woning en ze gedurende een termijn van 20 jaar te bewonen.
 • Je mag voor het referentiejaar geen gezamenlijk belastbaar inkomen hebben genoten dat hoger ligt dan de volgende bedragen:

 

Maximaal gezinsinkomen (bedragen geldig op 31.12.2023)

Aantal personen ten laste

Een alleenstaande of eenoudergezin

Een ander soort gezin

0

61.877 euro

78.753 euro

1

66.877 euro

83.753 euro

2

71.877 euro

88.753 euro

3

76.877 euro

93.753 euro

Per bijkomende persoon

5.000 euro

5.000 euro

 

Wanneer we een nieuw project commercialiseren, zijn de woningen met 3 of meer slaapkamers de eerste 12 maanden voorbehouden voor kandidaat-kopers:

 • met minstens een kind ten laste (in volgorde van de inschrijving in het register);
 • met bijzondere behoeften (zoals behoeften die volgen uit een handicap), die ter beoordeling worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

De bovenstaande informatie heeft geen juridische waarde. Enkel de wettelijke bepalingen ter zake (Icône PDFzie het besluit op fgov.be) zijn geldig en van toepassing.

Welke verplichtingen gelden er bij de aankoop van een citydev.brussels-woning?

Nadat je een citydev.brussels-woning hebt gekocht, moet je er wonen en er 20 jaar je hoofdverblijfplaats vestigen vanaf de overhandiging van de sleutels.

Als je je woning kocht onder de voorwaarden van het wijzigingsbesluit van 16 november 2023, dan kan je die onder bepaalde voorwaarden:

 • verhuren als je er minstens 60 maanden hebt gewoond en citydev.brussels haar toestemming heeft gegeven:
  • als je verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK) en zodra er aan de huurvoorwaarden van het SVK is voldaan, krijg je die toestemming automatisch;
  • als je niet via een SVK verhuurt, wordt de toestemming enkel verleend in uitzonderlijke omstandigheden, die je schriftelijk moet motiveren, en als de verhuurvoorwaarden van citydev.brussels zijn nageleefd.
 • doorverkopen nadat je daarvoor een volledig dossier met gegronde redenen hebt ingediend. Als je je gesubsidieerde woning wil verkopen voordat de 20-jarige termijn afloopt, moet je citydev.brussels daarvan op de hoogte brengen. Zo kan zij gedurende 60 dagen vanaf de dag na ontvangst van je kennisgeving de verkoop exclusief bekendmaken op haar website en bij haar kandidaat-kopers. Je moet ook je notaris vragen om het ontwerp van verkoopakte te betekenen aan citydev.brussels.

Als je je woning kocht onder de voorwaarden van het besluit van 26 september 2013, dan kan je je woning onder bepaalde voorwaarden:

 • verhuren als je er minstens 60 maanden hebt gewoond en citydev.brussels haar toestemming heeft gegeven na je schriftelijke, door uitzonderlijke omstandigheden gemotiveerde verzoek. Onze raad van bestuur beslist of je verhuuraanvraag al dan niet aanvaard wordt.
 • doorverkopen nadat je daarvoor een volledig dossier met gegronde redenen hebt ingediend. We hebben 60 dagen de tijd om na te gaan of het dossier conform is en om te beslissen of we ons voorkooprecht uitoefenen.

Controle

Er wordt jaarlijks een domiciliëringscontrole uitgevoerd aan de hand van je rijkregisternummer.

Sancties

Als je je woning kocht onder de voorwaarden van het wijzigingsbesluit van 16 november 2023, gelden de volgende sancties:

 • Als je de doorverkoopvoorwaarden van een goed niet naleeft, moet je citydev.brussels een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de subsidie voor het betrokken goed plus de boete.
 • Als je de verhuurvoorwaarden niet naleeft, moet je citydev.brussels een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de werkelijke huurgelden die je in de betreffende verhuurperiode hebt ontvangen.

Als je je woning kocht onder de voorwaarden van het besluit van 26 september 2013, gelden de volgende sancties:

 • Als je de doorverkoopvoorwaarden van een goed niet naleeft, moet je het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de totale subsidie die is toegekend aan de betrokken woning, plus de wettelijke intresten, berekend vanaf het verlijden van de authentieke verkoopakte van het middelgrote goed.
 • Als je de verhuurvoorwaarden van een goed niet naleeft, moet je het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als forfaitaire vergoeding het aandeel van de subsidie voor de betrokken woning terugbetalen, plus de wettelijke intresten, berekend vanaf het verlijden van de authentieke verkoopakte van het middelgrote goed tot het moment waarop de niet-naleving van de voorwaarden is vastgesteld.

Einde van de citydev.brussels-voorwaarden

20 jaar na de overhandiging van de sleutels ben je als eigenaar niet meer onderworpen aan de voorwaarden van citydev.brussels.