Beheersovereenkomst

Onze beheersovereenkomst formaliseert het algemene kader van onze relatie met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en legt de respectieve verplichtingen vast.

Voor elk van onze drie opdrachten legt ze bovendien kwantificeerbare en meetbare strategische en operationele doelstellingen op.

Good governance, beheersinstrumenten en continue evaluatie

Voor de leiding van citydev.brussels vormt de beheersovereenkomst een roadmap en een actiekader. Ze verplicht hen er immers toe een reeks regels voor goed bestuur in te voeren, die de werking van onze instelling ten goede komen (bijvoorbeeld op het vlak van overheidsopdrachten en management). Zo is in de beheersovereenkomst bepaald dat binnen de 6 maanden na de inwerkingtreding ervan een ondernemingsplan moet zijn opgesteld. Dat plan geeft de concrete maatregelen die het management van plan is te nemen om de in de beheersovereenkomst aangegane verbintenissen na te komen. Verder moet er een boordtabel komen op basis van een aantal indicatoren, zodat de regering - via een adviescomité - de nodige controles kan uitvoeren.

Een meerjarig financieel kader

De beheersovereenkomst biedt een voorspelbaar en evolutief stabiel kader voor de middelen waarover we beschikken voor onze verschillende opdrachten. Ze geeft een duidelijke verdeling van de werkingskosten voor elk van die opdrachten.