FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

Jaarrekening

De wind zit stevig in de zeilen, de boot van citydev.brussels is klaar om mee de koers te bepalen van de uitvoering van het regeerakkoord
Project: Ekla
Architecten: BURO II & Archi+I
Voor de derde keer op rij behaalt de instelling een positief resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, een betere prestatie dan die voorzien in de beheersovereenkomst, die op 16 oktober 2013 werd afgesloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit positief resultaat zal opnieuw kunnen worden aangewend voor de verwezenlijking van nieuwe projecten. Zo creëert citydev.brussels een bijkomende hefboom voor de realisatie van haar opdrachten

Voorwoord

In toepassing van artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen stellen de bestuurders een verslag op aan de aandeelhouders over het beleid van het boekjaar.

De aan u voorgelegde jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald boek II, titel I met betrekking tot de jaarrekening van ondernemingen, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op de onderneming van toepassing zijn.

Voor de derde keer op rij maakt citydev.brussels winst uit de gewone bedrijfsuitoefening. Ze presteerde dus beter dan de doelstelling bepaald in artikel 69 van de beheersovereenkomst, die op 16 oktober 2013 werd afgesloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de verdere verslaggeving over de jaarrekening zal het de kritische lezer duidelijk worden dat citydev.brussels een goed resultaat neerzet en de wind stevig in de zeilen heeft. citydev.brussels is meer dan ooit tevoren klaar om mee de koers te bepalen bij de uitwerking van de uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

citydev.brussels bevestigt met deze cijfers haar kwalificatie sinds 1 januari 2011 in sector S.11 (gedeconsolideerde instelling) en kan zo een financiële hefboom vormen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uiteraard past citydev.brussels de normen van het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) toe en gebeurt de registratie van verrichtingen gelijktijdig in de begroting en in de boekhouding. De jaarrekening is met andere woorden een andere weergave van identieke cijfers.

Op basis van de rekeningen van 2016 van citydev.brussels kan men zich een beeld vormen van de financiële gezondheid van de instelling. De rekeningen tonen een gezonde situatie met een hoge solvabiliteitsratio en waarbij voorzieningen werden aangelegd met een voorzichtige maar tegelijk ook redelijke ingesteldheid.

De stabiliteit die de beheersovereenkomst biedt inzake subsidies, de doordachte operaties voor de valorisatie van het vastgoedpatrimonium, de aanzienlijke toename van de eigen ontvangsten verbonden aan de activiteiten van economische ontwikkeling en de bevestiging van de gedeconsolideerde positie van citydev.brussels maken dat de instelling de realisatie van haar investeringsprogramma’s met vertrouwen tegemoet kan zien.

Daardoor kan de instelling, naargelang van de opportuniteiten en de aard van de projecten, verschillende publieke financieringsbronnen (in voorkomend geval gemeentelijke, gewestelijke of Europese) en private financieringsbronnen combineren.

Zo creëert citydev.brussels een daadwerkelijke hefboom om haar opdrachten van openbare dienstverlening tot een goed einde te brengen.

Uitdagingen voor 2017

De diversificatie van de eigen ontvangsten uit de activiteiten van economische ontwikkeling, zoals de realisatie van Kmo-park Newton, Zko-park Newton (de opdracht van werken voor de bouw van een zko-park op de site Newton in Anderlecht werd begin april 2017 aan Houyoux - Atelier de l’Arbre d’Or gegund) en Kmo-park Magellan, brengt een aantal nieuwe uitdagingen met zich mee inzake het debiteurenbeheer.

Gezien de ambitie van citydev.brussels is een accuraat thesauriebeheer een absolute must voor 2017.

Hierna volgt een uiteenzetting over de jaarrekening 2016 van citydev.brussels en wordt stilgestaan bij de belangrijkste rubrieken.

De balans

Op 31 december 2016 bedraagt het balanstotaal van citydev.brussels € 523.013.428,52, waarvan de materiële vaste activa € 405.685.172,39 en de financiële vaste activa € 31.366.100,03 voor hun rekening nemen. Dit betekent dat de vaste activa 84 % van het balanstotaal vertegenwoordigen.

Omschrijving Bedrag
Vaste activa € 437.131.964,29
Vlottende activa € 85.881.464,23
Totaal van de activa € 523.013.428,52
Eigen vermogen € 471.969.925,36
Voorzieningen en uitgestelde belastingen € 15.112.150,77
Schulden € 35.931.352,39
Totaal van de passiva € 523.013.428,52


Activa

1. Materiële vaste activa

In 2016 vond een belangrijke verschuiving binnen de materiële vaste activa plaats naar aanleiding van de voorlopige oplevering en de officiële inhuldiging van de Greenbizz-incubator op 26 april 2016. Er gebeurde een overdracht van rubriek 27 “vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen” naar rubriek 22 “bebouwde terreinen”.

De belangrijkste transacties van boekjaar 2016

Economische Expansie
• Vallei van de Molenbeek - wegenwerken: € 1.206.000;
• NovaCity (voorheen Marco Polo – gemengd project samen met de Stadsvernieuwing): € 443.000;
• Takeda - aankoop gebouw: € 6.209.000;
• Bicommunautair huis - aankoop van een bijkomende verdieping: € 1.770.000;
• Twee modules in GIG III en IV: € 479.000;
• Vallei van de Molenbeek - aankoop van het gebouw Vanderperren: € 250.000 + wegenwerken: € 1.671.000;
• Palace - aankoop van een module in het gebouw: € 162.000;
• Kmo-park Magellan (voorheen Tweebeek): € 1.589.000;
• Greenbizz (verrekeningen – zie nota doc. RB/2016-016 van 22/01/2016): € 1.389.000;
• Scheikundige (studies en opstart energierenovatie): € 296.000;
• Lavoisier-fabriek (inrichting van de Viapass-module): € 286.000.

2. Financiële vaste activa

Het totaal van de financiële vaste activa bedraagt € 31.366.100,03.

De waarderingsregels bepalen dat de financiële deelnemingen jaarlijks gewaardeerd worden door toepassing van het deelnemingspercentage op de boekwaarde van het nettoactief van de vennootschap waarin wordt deelgenomen. De herwaarderingsmeerwaarde of -minderwaarde wordt berekend op basis van de laatste gepubliceerde jaarrekening na analyse en rekening houdend met bijzondere aspecten.

Voor de ondernemingen ImmoTivoli (verbonden onderneming = participatie > 50 %) en de MSI/JOSAPHAT en Greenbizz (ondernemingen met deelnemingsverhouding = participatie < 50 %) wordt sinds de verwerving van de aandelen afgeweken van de waarderingsregels. De afwijking wordt jaarlijks vermeld in de toelichting van de jaarrekening. Deze vennootschappen werden in de jaarrekening 2016 gewaardeerd tegen de aankoopwaarde van de aandelen.

3. Vlottende activa

De vlottende activa bedragen in totaal € 85.881.464 en bevatten hoofdzakelijk de terreinen en gebouwen in opbouw van de Stadsvernieuwing, de te ontvangen subsidies en de liquide middelen van de instelling.

De belangrijkste transacties van 2016

Stadsvernieuwing
1. NovaCity (voorheen Marco Polo – voornamelijk onteigeningen): € 2.610.000;
2. CityGate III (gebouw Leonidas): € 4.511.000;
3. CityGate (gebouw Prévinairestraat): € 459.000;
4. 4 ondertekende aktes voor terugkopen van woningen: € 855.000;
5. voorbereidende studies uitgevoerd voor onder andere CityGate II, CityGate I (Grondelsplein), Passerstraat, CityGate I (Tweestations-Goederen) en Ekla-Bonehill: € 308.000;
6. Piers-Schmitz (in eigen beheer): € 1.109.154,77.

Alle appartementen van het project Dubrucq werden in 2016 verkocht (er waren enkel nog 3 parkeerplaatsen over). Daarom werd de stockwaarde in het resultaat verwerkt.

Als gevolg van de kapitaalsverhoging van ImmoTivoli met € 1.901.800 door inbreng in natura van de verschillende percelen waarop het project Tivoli GreenCity wordt gerealiseerd, vindt er een verschuiving plaats van de vlottende activa naar de financiële vaste activa.

Economische Expansie
Het gedeelte van het gebouw op de site Takeda dat zal worden doorverkocht in 2017, werd opgenomen in de stock voor € 2.798.000.

De vorderingen op korte termijn bedragen € 34.325.461,50. Deze post omvat onder meer de van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontvangen subsidies (€ 21.213.320). De transitrekening van citydev.brussels bij het Financieel Coördinatiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FCCB) maakt eveneens deel uit van deze rubriek en bedraagt € 11.146.043. De thesauriepositie (beschikbare gelden + FCCB) op het eind van het boekjaar was € 14.645.967.

Passiva

1. Eigen vermogen

Het eigen vermogen van citydev.brussels bedraagt € 465.504.569. De solvabiliteitsratio van de instelling bedraagt 89 %. De solvabiliteitsgraad is een belangrijke parameter voor citydev.brussels wanneer zij op zoek gaat naar externe financiering. Dit is een uitmuntende ratio.

Dankzij onder meer die uitmuntende solvabiliteitsratio slaagde citydev.brussels er in 2014 in om 2 leningen af te sluiten van samen € 13.000.000 zonder waarborgen te verschaffen.

Het kapitaal blijft ongewijzigd en bedraagt € 2.327.196 verdeeld over 57 deelbewijzen waarvan 38 in het bezit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 19 in het bezit van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De herwaarderingsmeerwaarden (€ 199.881.089) en de investeringssubsidies (€ 227.587.714) maken deel uit van het eigen vermogen.

De kapitaalsubsidies kennen een nettostijging (aangroei, afschrijvingen en terugnemingen inbegrepen) van € 10.950.964 ten opzichte van 2015. In 2016 vonden enkele belangrijke wijzigingen plaats. Hieronder volgt daarvan een overzicht per algemene directie.

De investeringssubsidies van de Economische Expansie

De jaarlijkse investeringssubsidie (€ 3.000.000,00), de investeringssubsidie voor de ondersteuning van de performantie van het vastgoedpark (€ 1.354.500,00) en de bonus-malusdotatie (€ 318.120,00) werden als volgt verdeeld. Het totaal te verdelen bedrag is € 4.672.620,00:

Kosten­plaats Project Bedrag Omschrijving
E070100 NOVACITY (Marco Polo) € 180.000,00 Sanering grond
E070110 SCHEIKUNDIGE € 290.000,00 Renovatiewerken
E080030 LAVOISIER - Fabriek € 286.000,00 Renovatiewerken
E080032 LAVOISIER - De Koninck € 21.000,00 Renovatiewerken
E080042 TAKEDA € 3.318.120,00 Aankoop gebouw
E120060 GALILEI € 32.500,00 Saneringswerken
E130014 GIG II € 330.000,00 Grote onderhoudswerken
E130018 DA VINCI-VILVOLEASE € 104.000,00 Grote onderhoudswerken
E130018 DA VINCI-VILVOLEASE € 29.000,00 Wegenwerken
E600010 TWEEBEEK - Gebouw 2 € 16.000,00 Grote onderhoudswerken
E700010 CITYLINE € 42.000,00 Grote onderhoudswerken
E800030 KMO-PARK NEWTON € 24.000,00 Grote onderhoudswerken
Totaal € 4.672.620,00


De investeringssubsidies van de Stadsvernieuwing

Kosten­plaats Project Bedrag
R101904 PIERS-SCHMITZ € 132.852,44
R101904 PIERS-SCHMITZ € 78.331,15
R101904 PIERS-SCHMITZ € 20.642,02
R133001 PASSER € 108.900,00
R185601 MORANVILLE - Steenweg op Jette 453-457 (fase 2) € 38.088,08
R381003 DUBRUCQ-SCHELDE € 39.968,91
R460101 BOCKSTAEL-VANDERGOTEN € 19.559,30
R580201 NOVACITY (EX-MARCO POLO) € 624.075,00
R580201 NOVACITY (EX-MARCO POLO) € 1.456.455,79
R660201 EKLA-BONEHILL € 36.300,00
R680101 CITYGATE I (GRONDELSPLEIN) € 40.085,80
R680101 CITYGATE I (GRONDELSPLEIN) € 456.649,60
R680301 TWEESTATIONS-KUBORN € 489.922,53
R680501 CITYGATE II € 56.265,00
R680701 CITYGATE II-LEONIDAS € 4.507.376,05
R730201 M-SQUARE-STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN € 102.925,81
R730201 M-SQUARE-STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN € 37.107,78
R990501 BERVOETS - 3C D37B (terugkoop) € 218.442,03
R990502 BERVOETS - 2D-22B (terugkoop) € 151.835,81
R990601 CLEMENCEAU - JA1 (terugkoop) € 225.639,98
Totaal € 8.841.423,08


2. Voorzieningen voor risico’s en kosten

Voor het beheer van de voorzieningen voor risico’s en kosten werd naar jaarlijkse gewoonte een schriftelijk verzoek gericht aan de directeurs-generaal en de administrateur-generaal om het departement Financiën te informeren over eventueel op te nemen voorzieningen voor risico’s en kosten overeenkomstig artikel 50 van het KB van 30 januari 2001.

In verband met de risico’s verbonden aan bodemverontreiniging bezorgde de cel Milieu en Bodems de financiële dienst een inventaris van de bekende risico’s en van de eventuele maatregelen. Bovendien heeft de cel een analyse gemaakt van de risicoklasse van de vergunningen van de erfpachters die binnen de 5 jaar vervallen. Op basis daarvan kunnen we stellen dat citydev.brussels voldoende aan risico- en kostenbeheersing op het vlak van bodemverontreiniging doet.

Het totaalbedrag van de voorzieningen van citydev.brussels komt op € 15.112.150,77.

3. Schulden

De schulden op lange termijn bedragen € 19.383.394,90 op 31/12/2016.

Het gaat enerzijds om een lening van oorspronkelijk € 10.000.000 die werd afgesloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de financiering van de investeringen in het kader van de opdracht van economische ontwikkeling en anderzijds om een externe financiering bij KBC Bank van oorspronkelijk € 13.000.000, met vaste kapitaalsaflossingen en een vaste rentevoet van 1,361 %, voor de financiering van de aankoop van het Huis van de ION en het Bicommunautair huis.

De aan de gemengde vennootschappen door te storten subsidies en de ontvangen voorschotten (zie rubriek vlottende activa) bepalen grotendeels het bedrag van de diverse schulden.

De resultatenrekening

1. Bedrijfsresultaat

citydev.brussels sluit boekjaar 2016 af met een te bestemmen winst van € 6.465.356,30.

Omschrijving Bedrag
Omzet € 20.076.178,38
Andere bedrijfsopbrengsten € 9.637.582,27
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten € 1.109.640,83
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € -3.803.080,62
Diensten en diverse goederen € -3.173.019,51
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € -11.403.531,47
Afschrijvingen € -4.518.326,44
Waardevermindering op handelsvorderingen
Voorzieningen voor risico's en kosten € -72.402,01
Andere bedrijfskosten € -2.858.350,13
Niet-recurrente bedrijfskosten € -68.838,72
Bedrijfswinst € 4.925.852,58
Financiële kosten € -5.695.821,23
Financiële opbrengsten € 7.235.324,95
Winst van het boekjaar € 6.465.356,30


De omzet kan onderverdeeld worden in 2 rubrieken: enerzijds de werkingssubsidies vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en anderzijds de eigen ontvangsten, hoofdzakelijk gegenereerd door de opdracht van economische ontwikkeling.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opsplitsing van de omzet van citydev.brussels (€ 20.076.778,38):

Rekening Omschrijving 2014 2015 2016 ∆ 2016
70000 Commissies € 205.128,25 € 156.658,44 € 28.525,70 € -128.132,74
70001 Diverse verkopen met btw € 103.399,12 € 49.042,28 € 54.705,78 € 5.663,50
70002 Recuperatie kosten met btw € 102.597,00 € 338.968,89 € 453.521,72 € 114.552,83
70101 Huren terreinen en gebouwen met btw € 2.625,00 € 1.120,00 € 2.370,00 € 1.250,00
70200 Erfpachten terreinen en gebouwen vrij van btw € 7.493.062,66 € 8.358.475,58 € 9.566.502,67 € 1.208.027,09
70201 Huren terreinen en gebouwen vrij van btw € 3.762.511,29 € 3.975.002,61 € 4.298.191,10 € 323.188,49
70202 Bezettingsvergoedingen terreinen en gebouwen vrij van btw € 164.517,85 € 152.347,41 € 723.622,82 € 571.275,41
70300 Recuperatie onroerende voorheffing € 633.226,41 € 800.752,02 € 883.364,30 € 82.612,28
70301 Recuperatie gewest- en gemeentetaks € 39.275,12 € 252.669,95 € 278.379,14 € 25.709,19
70303 Recuperatie huurlasten € 139.727,33 € 672.729,07 € -200.858,88 € -873.587,95
70501 Verkopen gebouwen zonder btw € - € 695.000,00 € -528.413,22 € -1.223.413,22
70502 Verkopen gronden zonder btw € 4.630.377,33 € 2.086.702,34 € 1.550.933,40 € -535.768,94
70511 Verkopen gebouwen met btw € - € 14.450,00 € 2.833.780,19 € 2.819.330,19
70512 Verkopen gronden met btw € - € 550,00 € 151.153,66 € 150.603,66
70601 Verkopen aandelen € - € 19.600,00 € -19.000,00 € -38.600,00
Totale omzet citydev.brussels € 17.276.447,36 € 17.574.068,59 € 20.076.778,38 € 2.502.709,79


Eigen ontvangsten in het kader van de Economische Expansie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opsplitsing van de omzet van de Economische Expansie (€ 16.463.774,56):

Rekening Omschrijving 2014 2015 2016 ∆ 2016
70001 Diverse verkopen met btw € 17.907,18 € 7.335,12 € 17.569,40 € 10.234,28
70002 Recuperatie kosten met btw € 102.597,00 € 338.968,89 € 453.521,72 € 114.552,83
70101 Huren terreinen en gebouwen met btw € 2.625,00 € 1.120,00 € 2.370,00 € 1.250,00
70200 Erfpachten terreinen en gebouwen vrij van btw € 7.493.062,66 € 8.358.475,58 € 9.566.502,67 € 1.208.027,09
70201 Huren terreinen en gebouwen vrij van btw € 3.214.300,16 € 3.458.128,30 € 3.860.752,57 € 402.624,27
70202 Bezettingsvergoedingen terreinen en gebouwen vrij van btw € 164.517,85 € 152.347,41 € 723.622,82 € 571.275,41
70300 Recuperatie onroerende voorheffing € 633.226,41 € 785.970,61 € 883.364,30 € 97.393,69
70301 Recuperatie gewest- en gemeentetaks € 39.275,12 € 252.669,95 € 278.379,14 € 25.709,19
70303 Recuperatie huurlasten € 134.481,17 € 666.520,13 € 206.538,28 € -459.981,85
70501 Verkopen gebouwen zonder btw € - € 695.000,00 € - € -695.000,00
70502 Verkopen gronden zonder btw € 583.482,84 € 348.850,00 € 320.000,00 € -28.850,00
70511 Verkopen gebouwen met btw € - € 14.450,00 € -14.450,00
70512 Verkopen gronden met btw € - € 550,00 € 151.153,66 € 150.603,66
Totaal Economische Expansie € 12.385.475,39 € 15.080.385,99 € 16.463.774,56 € 1.383.388,57


Eigen ontvangsten in het kader van de Stadsvernieuwing

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opsplitsing van de omzet van de Stadsvernieuwing (€ 3.988.344,00):

Rekening Omschrijving 2014 2015 2016 ∆ 2016
70000 Commissies € 205.128,25 € 156.658,44 € 28.525,70 € -128.132,74
70001 Diverse verkopen met btw € 39,09 € 25.000,00 € - € -25.000,00
70201 Huren terreinen en gebouwen vrij van btw € 548.211,13 € 516.874,31 € 437.438,53 € -79.435,78
70300 Recuperatie onroerende voorheffing € - € 14.781,41 € -14.781,41
70303 Recuperatie huurlasten € 5.246,16 € 6.208,94 € 5.679,40 € -529,54
70501 Verkopen gebouwen zonder btw € -528.413,22 € -528.413,22
70502 Verkopen gronden zonder btw € 4.046.894,49 € 1.737.852,34 € 1.230.933,40 € -506.918,94
70511 Verkopen gebouwen met btw € 2.833.780,19 € 2.833.780,19
70601 Verkopen aandelen € - € 19.600,00 € -19.600,00 € -39.200,00
Totaal Stadsvernieuwing € 4.805.519,12 € 2.476.975,44 € 3.988.344,00 € 1.511.368,56


2. Andere bedrijfsopbrengsten

De andere bedrijfsopbrengsten van € 9.637.582 bestaan hoofdzakelijk uit de werkingssubsidies en de gerealiseerde meerwaarden uit de bedrijfsactiviteit.

De toegekende en vereffende werkingssubsidie voor de Economische Expansie bedroeg in 2016 € 2.840.000. Op 18 november 2016 werd een aanhangsel bij de beheersovereenkomst ondertekend, dat de werkingssubsidie voor de Economische Expansie voor de resterende looptijd van de beheersovereenkomst forfaitair op € 2.840.000 per jaar vastlegde.

De overige werkingssubsidies bedroegen € 37.000. Ze hebben betrekking op de saldi van de subsidiebesluiten voor de werkingssubsidies 2015 met betrekking tot het Netwerk van de bedrijvencentra, de Koepel van de incubators en het Overzicht van de productieactiviteiten.

De werkingssubsidies voor de Stadsvernieuwing bedroegen € 2.788.000. Dit bedrag houdt rekening met een indexatie en met een jaarlijkse verhoging van € 126.500 zoals voorzien in de beheersovereenkomst (art. 77). Deze subsidie bevat eveneens het gedeelte van de bonus-malusdotatie met betrekking tot de Stadsvernieuwing, meer bepaald het saldo van de dotatie 2015 (€ 47.600) en een eerste schijf van de dotatie 2016 (€ 142.800).

De diverse subsidies omvatten een subsidie voor tweetaligheidspremies van € 150.404,95

Hieronder volgt een overzicht van de andere bedrijfsopbrengsten:

Rekening Omschrijving 2014 2015 2016 ∆ 2016
74000 Werkingssubsidies € 5.688.429,80 € 5.385.441,14 € 5.931.457,97 € 546.016,83
74020 Dotatie FCCB € 18.219,03 € 13.705,57 € 21.616,48 € 7.910,91
74030 Subsidies Actiris € 29.339,38 € 39.767,19 € 50.556,01 € 10.788,82
74040 Diverse subsidies € 113.455,00 € 10.345,35 € 170.929,95 € 160.584,60
74100 Meerwaarden op realisatie van vaste activa € 764.640,16 € 3.201.194,14 € 3.201.194,14
74200 Meerwaarden op handelsvorderingen € 898,32 € 1.042,92 € 1.200,58 € 157,66
74330 Vorderingen verzekeringen € 61.812,14 € 77.400,58 € 104.342,82 € 26.942,24
74332 Vorderingen belastingen en taksen € 2.520,32 € -
74333 Vorderingen m.b.t. het personeel € 57.281,66 € 26.942,24 € 81.446,62 € 54.504,38
74334 Diverse inkomsten € 711.420,38 € 379.636,09 € 34.641,49 € -344.994,60
74335 Vorderingen sociale dienst € 37.434,63 € 41.110,77 € 40.196,21 € -914,56
Totaal citydev.brussels € 7.485.450,82 € 5.975.391,85 € 9.637.582,27 € 3.662.190,42


3. Uitgaven

De algemene werkingskosten bedragen € 3.173.019. De personeelskosten bedragen € 11.403.531 (€ 11.374.100 in 2015).

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen (70/65) bedraagt € 4.925.852. Het is dit (gecorrigeerd) resultaat dat als basis wordt genomen voor de classificatie van citydev.brussels in sector S.11 (gedeconsolideerde overheidsinstelling).

Conform artikel 69 van de beheersovereenkomst moet dit resultaat minstens in evenwicht zijn. citydev.brussels bereikt voor het derde jaar op rij haar doelstelling.

citydev.brussels sluit boekjaar 2016 af met een te bestemmen resultaat van € 6.465.356,30.