FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

Voorbeeldigheid

Erkende expertise
Duurzame ontwikkeling


Erkende expertise

citydev.brussels wordt regelmatig door de publieke en private sector gevraagd om haar kennis, ervaringen, waarden en knowhow te delen. Het voorbeeldgedrag van de instelling op het vlak van duurzame stadsontwikkeling wordt wereldwijd erkend. Bovendien heeft haar visie op de stad van morgen een echte impact op hedendaagse projecten.

28 januari 2016
Brussels Real Estate 2016
Ter gelegenheid van het congres Brussels Real Estate, dat plaatsvond in BOZAR, schetste Bart Hanssens, medewerker op de dienst Inventimmo, de Brusselse markt voor ondernemingen. Deze 10de editie van het congres, die ingehuldigd werd door minister Pascal Smet en gewijd was aan de kantoor- en woonmarkt, trok een honderdtal vastgoedprofessionals.

28 januari 2016
Colloquium Metropolitan Landscapes
Op het colloquium Metropolitan Landscapes, dat gehouden werd op Thurn & Taxis, nam Martine Gossuin, directrice Gemengde Projecten, deel aan het debat over maatschappelijke diensten en functies van de open ruimte. Daarbij bespraken de deelnemers van verschillende Brusselse en Vlaamse besturen onder meer de kwestie van de ontwikkeling van een ruimere stadsvisie en een groter stadslandschap via kleinschalige acties.

18 februari 2016
Leerstoel citydev.brussels-BSI
In 2016 organiseerde citydev.brussels haar eerste interuniversitaire leerstoel in samenwerking met BSI. De doelstelling was om een netwerk van academische samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, wat essentieel is voor het in stand houden van de theoretische reflectie en de kennis van de binnen- en buitenlandse ervaringen in de actiedomeinen van citydev.brussels.
De titularis van de leerstoel was Patrick Le Galès, een Franse politicoloog en socioloog. Hij is directeur de recherche CNRS aan het Centre d'études européennes van Sciences Po en hoogleraar aan Sciences Po in Parijs. Voor deze leerstoel concentreerde hij zich op de talrijke facetten van stadsontwikkeling in grote steden.

18 maart 2016
De nacht van de KMO
De nacht van de KMO wordt georganiseerd door de vzw Kmo Promoties. Dit evenement beloont bedrijven die er bovenuit steken, bijdragen aan de economische welvaart en banen scheppen. In 2016 nomineerde de expertenjury Kmo-park Newton in de categorie Vastgoedproject van het jaar.
Kmo-park Newton, dat deels door het EFRO is gefinancierd, is de concrete vertaling van een nieuw concept: bedrijfsparken op maat van kmo's. Het omvat 5.540 m² gelijkvloerse ateliers, goed voor 16 modules van 250 à 500 m², verdeeld over twee gebouwen. De innovatieve architectuur en de kleurrijke gevels zijn een ontwerp van de vereniging van architectenbureaus B.A.E.B. en DDS & Partners, en studiebureaus VK Engineering en CES. De bouwwerken werden uitgevoerd door Jacques Delens.

20 mei 2016
Smart City Forum in Bordeaux
Op het Smart City Forum in Bordeaux nam Nathalie Renneboog, directrice op de Stadsvernieuwing, deel aan het rondetafelgesprek Territoires, attractivité et économie de l’innovation over de economische dynamiek van het grondgebied ten dienste van de tewerkstelling. Ze belichtte onze opdrachten en ons duurzaamheidsbeleid in lijn met de doelstellingen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nastreeft, en de concrete uitwerking van die doelstellingen in onze projecten. Ze ging ook dieper in op het stadsvernieuwingsbeleid in het kader van de smartcitystrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

23 september 2016
First Brussels Urban Landscapes Biennial (BULB)
Benjamin Cadranel, administrateur-generaal, nam deel aan de interdisciplinaire rondetafel in het kader van de eerste biënnale van het Brusselse stadslandschap. Deze ontmoeting, een initiatief van minister van Leefmilieu Céline Fremault, was de gelegenheid om het thema van stadslandschap aan te snijden vanuit een hedendaagsere benadering. De deelnemers debatteerden onder meer over de rol die gedenkplaatsen spelen in de sociale integratie.

18 oktober 2016
Bezoek aan Greenbizz
Een dertigkoppige delegatie van de Passive House Academy kon tijdens een gegidst bezoek aan de site Tivoli GreenCity de incubator en de ateliers van Greenbizz ontdekken. Benjamin Cadranel, administrateur-generaal, stelde ook het volledige duurzame wijkproject voor.

24 oktober 2016
Overheidsforum
Op het Overheidsforum, dat op 24 oktober 2016 gehouden werd in Brussel, hebben Nicolas Doesburg van de Economische Expansie, Nicolas Joschko, directeur-generaal van de Stadsvernieuwing, en Martine Gossuin, directrice Gemengde Projecten, de opdrachten en projecten van de instelling voorgesteld aan Brusselse, Vlaamse, Waalse en Europese ambtenaren.

26 oktober 2016
greentech.brussels
In het kader van de rondetafel Brussel en industrie, een gezamenlijke toekomst? debatteerde Philippe Antoine, directeur-generaal van de Economische Expansie, over het belang van de industrie voor de Brusselse economie en over de rol die citydev.brussels daarin speelt. In zijn uiteenzetting haalde hij verschillende projecten van economische ontwikkeling van citydev.brussels aan. Hij kaartte ook enkele problematieken aan, zoals de beperkingen van verticale functionele gemengdheid en de mogelijke bronnen van ongemak.

van 26 oktober 2016 tot 15 januari 2017
Greenbizz in BOZAR
citydev.brussels stelde het Greenbizz-project voor in het kader van de tentoonstelling A Good City Has Industry in BOZAR. Atelier Brussels organiseerde er in samenwerking met de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam een Architecture Workroom die volledig gewijd was aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op het programma: goede praktijken en ervaringen uit voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland.

22 november 2016
Smart Cities Communities
In het kader van een internationale ontmoeting rond Smart Cities Communities die georganiseerd werd door de European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SSC), illustreerde Benjamin Cadranel, administrateur-generaal, de Brusselse dynamiek als slimme en duurzame stad aan de hand van het project Tivoli GreenCity.

7 december 2016
Greenbizz finalist voor de Guangzhou International Award for Urban Innovation
De award beloont steden en regio’s die innovatieve stadsprojecten realiseren om hun inwoners meer welvaart en levenskwaliteit te bieden. De uitreiking vond plaats in de Chinese stad Guangzhou tijdens de internationale conferentie voor stadsinnovatie.
Greenbizz, de eerste incubator voor kmo’s uit de duurzame economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, was een van drie innovatieve en verenigde stadsprojecten in de kanaalzone die ervoor gezorgd hebben dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot de 15 finalisten van meer dan 171 steden en regio’s behoorde.
De award is een internationale erkenning voor het stadsontwikkelingsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de talrijke innovatieve acties in de kanaalzone.

Duurzame ontwikkeling

Tien jaar geleden stapte citydev.brussels in een dynamisch proces voor de verbetering van haar milieubeleid. Zo keurde de instelling een Actieplan tot vermindering van de broeikasgassen goed, ondertekende ze het Milieucharter en kreeg ze het label Ecodynamische Onderneming met drie sterren van Leefmilieu Brussel.
Ze heeft de criteria van duurzame ontwikkeling ook ingevoerd in de Beschrijving van de citydev.brussels-woning voor ontwerpers en promotors, goedgekeurd in november 2009 en bijgewerkt in 2016.


Bodemsanering
Door haar opgebouwde expertise in de transformatie van voormalige industriesites is citydev.brussels ook de belangrijkste bodemsaneerder van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geworden. Zo onderzocht de instelling meer dan 100 ha gronden, waarvan meer dan de helft vervuild is en bijna een derde behandeld moet worden.

Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie
De instelling gaat een energieboekhouding en een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) invoeren voor haar patrimonium voor economische activiteiten.

Partnerschap met Leefmilieu Brussel
In het kader van de raampartnerschapsovereenkomst met Leefmilieu Brussel, gesloten op 22 december 2016, verbond de instelling zich ertoe om een aantal acties uit te voeren die de gezamenlijke verwerving van grond beogen om groene ruimten te ontwikkelen in de citydev.brussels-projecten.

Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) en IRISPHERE
Met haar Strategie 2025 die op 16 juni 2015 ondertekend werd, wil de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuwe impuls geven aan de economie, onder meer door de invoering van een Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE). Het gewest zal voortaan via dit ambitieus programma de ontwikkeling van de kringloopeconomie ondersteunen door een daadkrachtige benadering van efficiënt beheer van haar hulpbronnen. De doelstelling van dit GPCE is om minder grondstoffen te verspillen onder meer via de recyclage van industrieel afval tot grondstoffen.
Het IRISPHERE-project, dat aangestuurd wordt door citydev.brussels, wil ondernemingen helpen om een gezamenlijke milieuvriendelijke aanpak te ontwikkelen en onderlinge synergieën op te sporen. De doelstelling is om het beheer, de inzameling en de sortering van afval te verbeteren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zachte mobiliteit en biodiversiteit te bevorderen. IRISPHERE wordt gedragen door een groot consortium van Brusselse actoren: impulse.brussels, de Haven van Brussel, atrium.brussels, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, BECI ... Het wordt ook ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Hernieuwing van het label Ecodynamische Onderneming met 3 sterren
Dankzij haar goede milieubeheer draagt citydev.brussels sinds 2001 het label Ecodynamische Onderneming. Dit label, een initiatief van Leefmilieu Brussel, erkent officieel de ondernemingen en administraties uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die hun ecologische voetafdruk beperken.
In 2011 was citydev.brussels een van de weinige Brusselse openbare instellingen die het label met drie sterren van Leefmilieu Brussel behaalden. Dat is het hoogste en dus meest veeleisende niveau van ecobeheer. Dankzij een sterke interne bewustmaking slaagde citydev.brussels erin om in 2014 haar drie sterren te behouden.

In oktober 2016 hernieuwde de instelling voor de tweede keer haar label met drie sterren door haar sterke punten in 2016 te benadrukken:
- aanzienlijke en aanhoudende daling van het papierverbruik (- 33 % in de periode 2013-2015);
- vernieuwing van de printers en multifunctionele kopieerapparaten (26 machines vervangen door 8 ecologischere);
- 3 elektrische wagens voor het personeel en 2 bedrijfsvoertuigen op CNG (natuurlijk gas) voor de technische interventiepool van de economische sites. Organisatie van een “mobiliteitschallenge zonder auto” gedurende een maand en de invoering van telewerken;
- een tab “Mobiliteit” op intranet en een tab gewijd aan het ecodynamische label, vertoning van geëngageerde films zoals Demain of De ronde van klimaatneutraal België.

Cel Duurzame Aankopen
Sinds citydev.brussels in 2001 het label Ecodynamische Onderneming kreeg, hanteerde ze bij bepaalde aankopen (papier, schoonmaakproducten, dienstvoertuigen ...) al milieucriteria.

In 2009 werd in citydev.brussels een cel Duurzame Aankopen opgericht om te voldoen aan de vereisten van de gewestelijke reglementeringen betreffende de opname van milieu- en ethische clausules in de overheidsopdrachten. citydev.brussels wil het ecologische standpunt zo goed mogelijk integreren in de financiële, technische, logistieke of andere criteria voor de aankoop van goederen of diensten.

Vervolgens besliste de instelling om systematisch duurzame criteria in te voeren voor alle aankopen van goederen en diensten die verband houden met de administratieve werking van haar maatschappelijke zetel (consumables voor de cafetaria, werkkleding, catering ...).

Sinds 2015 is het verplicht om de cel Duurzame Aankopen te raadplegen, terwijl dit voorheen vrijblijvend was. Door die beslissing namen de medewerkers belast met de aankopen nieuwe gewoonten aan. In 2016 werd de cel Duurzame Aankopen aanzienlijk meer geraadpleegd over zeer diverse aangelegenheden, zoals de vervanging van de bureaustoelen, de dienstenopdrachten “sanitaire hygiëne” of de selectie van duurzame traiteurs.